Vilken framtid vill du ha på din landsbygd?

Delta i utformningen av landsbygdernas framtidareas

Den värld vi lever i genomgår djupgående förändringar. Sättet att se på landsbygderna förändras till att vara en inspirationskälla för vår förmåga att lösa problem, ta ansvar och möta nya utmaningar. Det är en möjlighet att dra nytta av!

LEADER-metoden och vårt sätt att arbeta - baserat på deltagande, innovation och samverkan mellan privat, ideell och offentlig sektor - kan spela en viktig roll för att möta ett nytt socialt, ekonomiskt, kulturellt och miljömässigt paradigm på landsbygden.

Genom denna undersökning avser REDR och ELARD att reflektera, ta ställning och definiera hur LEADER kan fortsätta att förbättra livskvaliteten på landsbygderna och för deras invånare inom en snar framtid.

Varför ska du delta? För att din röst kommer att höras: REDR och ELARD kommer att se till att dina åsikter och idéer överförs till regionala, nationella och europeiska politiska ledare, samt till tjänstemän inom regionala och lokala förvaltningar. Alla svar som samlas in i denna makroundersökning kommer att marknadsföras i våra olika informationskanaler och genom våra medarbetare.

Personlig information

Kön

Ålder

Organisation där du är aktiv

Tror du att år 2035 kommer människorna på landsbygderna i allmänhet att ha bättre, sämre eller lika levnadsförhållanden som i dag?

Vilka tre saker skulle du vilja ska ha hänt på landsbygderna om 15 år? Välj max TRE alternativ Select a maximum of THREE

Vilka av dessa lokala tjänster värdesätter du mest? Betygsätt följande alternativ från 1 till 5 (5 är det maximala värdet).

1. Hälso- och sjukvård

2. Utbildning och omsorg

3. Transport

4. Konsumenttjänster

5. Bredbandsanslutning

6. Fritid-/Kulturutbud

7. Äldreomsorg och omsorg av personer med särskilda behov

8. Tillgång till finansiella tjänster

9. Digitalisering av tjänster

10. Tillgängliga bostäder

Vad har LEADER bidragit med i ditt område? Välj 5 alternativ

Hur skulle ditt område se ut utan LEADER-stöd?

Vill du att ditt område ska fortsätta att ta emot medel för att främja ekonomisk, social och miljömässig mångfald genom LEADER och LAG-grupperna?

Tror Du att ditt område skulle ha genomgått en liknande utveckling på alla nivåer utan dessa medel (ekonomisk, social, politisk)?

Vad vill du skicka med till Europas högsta ledare när det gäller det fortsatta arbetet med LEADER för att ta tag i och vända den nuvarande situationen i landsbygderna?

Slutligen, hur skulle du vilja förbättra LEADER-metoden? Betygsätt följande alternativ från 1 till 5 (5 är det högsta värdet).

1. Återgå till LEADER:s ursprung när det gäller genomförandet av de sju grundläggande principerna (lokal utvecklingsstrategi, underifrånperspektiv, trepartnerskap mellan privat, ideell och offentlig sektor, innovation, integrerade insatser, samarbete och nätverkande).

2. Betrakta LAG-grupperna som katalysatorer och samlare av resurser på landsbygden, inte bara för medel från Landsbygdsfonden utan även andra pengar.

3. Undvik politisering vid tillämpningen av LEADER.

4. Förenkla byråkratin och ge LAG-grupperna större möjlighet att bidra till social och ekonomisk utveckling.