Kādu nākotni Tu redzi lauku teritorijām?

Piedalies lauku teritoriju nākotnes veidošanā

Pasaulē pašlaik notiek būtiskas pārmaiņas, kas rada ilgtermiņa sekas. Brilles, ar kurām mēs skatījāmies uz lauku telpu ir mainījušās, un tagad kalpo kā iedvesma mūsu pašu spējai rast risinājumus problēmām, uzņemties atbilsību un stāties pretī jauniem izaicinājumiem. Izmantosim šo iespēju!

LEADER metodei un mūsu rīcībai, kas ir balstīta līdzdalībā, inovāciju radīšanā un sadarbībā starp publisko un privāto sektoru, var būt ļoti nozīmīga loma, saskaroties ar jaunajām sociālajām, ekonomiskajām, kultūras un vides paradigmām lauku telpā.

Šīs aptaujas mērķis ir atspoguļot un definēt to, kā LEADER arī turpmāk var uzlabot lauku teritoriju dzīves kvalitāti.

Kāpēc Tev jāpiedalās? Tava balss tiks sadzirdēta, jo Spānijas Lauku attīstības tīkls sadarbībā ar Eiropas LEADER tīklu lauku attīstībai un Latvijas Lauku forumu nodrošinās, ka izteiktie viedokļi un idejas tiktu nodotas nacionāla un Eiropas līmeņa politikas veidotājiem un ierēdņiem. Visas atbildes šajā Eiropas mēroga aptaujā tiks apkopotas un izplatītas ar dažādu partneru atbalstu.

Personīgā informācija

Dzimums

Vecuma grupa

Pārstāvētais sektors

Vai Tu domā, ka 2035. gadā cilvēki laukos dzīvos labāk, sliktāk vai tāpat kā šodien?

Iedomājies nākotni pēc 15 gadiem….. Kādas trīs lietas Tu vēlētos redzēt notikušas? Atzīmē maksimums TRĪS

Kuri no šiem vietējiem pakalpojumiem tavuprāt ir nozīmīgākie? Novērtē apgalvojumus no 1 līdz 5 (5 ir augstākā vērtība)

1. Veselības aprūpe

2. Izglītība

3. Transports

4. Tirdzniecības pakalpojumi

5. Pieejamība

6. Atpūtas un kultūras iespējas

7. Sociālā aprūpe un atbalsts

8. Finanšu pakalpojumi

9. Pakalpojumu digitalizācija

10. Mājokļa pieejamība

Kā LEADER pieejas īstenošana ir veicinājusi tavas teritorijas attīstību? Atzīmē 5 variantus

Kāda būtu tava dzīvesvieta bez LEADER atbalsta?

Vai Tu vēlētos, lai tava lauku teritorija turpina saņemt resursus ekonomiskās, sociālās un dabas vides attīstībai caur LEADER pieeju un vietējām rīcības grupām (VRG)?

Vai Tu domā, ka bez LEADER finansējuma tava teritorija būtu attīstījusies līdzīgi visās jomās (ekonomiski, politiski, sociāli)?

Kādu padomu Tu dotu vadošajiem līderiem par LEADER pieejas nepārtrauktības nodrošināšanu un spēju reaģēt un radīt izmaiņas pašreizēja situācijā lauku teritorijās?

Kā Tu uzlabotu LEADER pieeju? Novērtē apgalvojumu būtiskumu no 1 līdz 5 (5 ir augstākā vērtība)

1. Atgriezties pie LEADER pirmsākumiem saistībā ar 7 pamatprincipu īstenošanu (augšupejoša pieeja, darbības pamatā attīstības stratēģija, publiskā un privātā sektora sadarbība, daudznozaru politika, inovācijas, sadarbība un tīklošanās).

2. VRG strādāt kā katalizatoriem un resursu attīstītājiem lauku telpā, ne tikai ELFLA administrētājiem

3. Izvairīties no LEADER pieejas politizēšanas

4. Vienkāršot birokrātiskās procedūras un nodrošināt VRG ar papildu kapacitāti sociālās un ekonomiskās vides spēcināšanai