Akú budúcnosť chcete pre vidiecke oblasti?

Zúčastnite sa na formovaní budúcnosti vidieckych oblastí

Svet, v ktorom žijeme, prechádza hlbokými transformáciami. Optika, ktorou sme sa pozerali na vidiecke oblasti, sa zmenila a dnes sa tieto stávajú zdrojom inšpirácie pre ich schopnosť riešiť problémy, prevziať zodpovednosť a čeliť novým výzvam. Využite túto príležitosť!

Metodika LEADER a náš spôsob konania - oboje založené na participácii, inováciách a spolupráci medzi verejným a súkromným sektorom - môžu hrať zásadnú rolu pri formovaní nového sociálneho, hospodárskeho, kultúrneho a environmentálneho prístupu vo vidieckych oblastiach.

Prostredníctvom tohto prieskumu má REDR v úmysle medzi všetkými členmi reflektovať a definovať, ako môže LEADER v blízkej budúcnosti ďalej zlepšovať kvalitu života vo vidieckych oblastiach.

Prečo by ste sa mali zúčastniť? Váš hlas bude vypočutý: Ako REDR zabezpečíme, aby sa vaše názory a nápady preniesli na regionálnych, národných a európskych politických predstaviteľov a úradníkov regionálnych a miestnych samospráv. Všetky odpovede zhromaždené v tomto prieskume budú zverejnené postupne v našich rôznych informačných kanáloch a prostredníctvom našich partnerských organizácií.

Osobné informácie

Pohlavie

Vekové rozmedzie

Subjekt, pre ktorý pracujete

Vo všeobecnosti si myslíte, že v roku 2035 budú ľudia vo vidieckych oblastiach žiť lepšie, horšie alebo rovnako ako dnes?

Ktoré tri veci chcete, aby boli o 15 rokov realitou? Vyberte maximálne tri.

Ktorú z týchto miestnych služieb najviac oceňujete? Ohodnoťte nasledujúce možnosti od 1 do 5 (5 je maximálna hodnota).

1. Zdravotníctvo a starostlivosť

2. Vzdelávanie

3. Doprava

4. Služby pre spotrebiteľa

5. Pripojenie

6. Ponuka voľnočasových aktivít / kultúra

7. Starostlivosť o staršie a odkázané osoby

8. Prístup k finančným službám

9. Digitalizácia služieb

10. Dostupné bývanie

Akým spôsobom prispel program LEADER na vašom územie? Vyberte 5 možností

Aké by bolo vaše územie bez pomoci LEADER?

Prajete si, aby vaše územie pokračovalo v prijímaní zdrojov na podporu hospodárskej, sociálnej a environmentálnej rozmanitosti prostredníctvom programu LEADER a MAS?

Myslíte si, že bez týchto zdrojov by vaše územie prešlo podobným vývojom na všetkých úrovniach (hospodárskej, sociálnej, politickej)?

Čo radíte popredným lídrom v otázke kontinuity programu LEADER pri riešení a zvrátení súčasnej situácie vo vidieckych oblastiach?

A nakoniec, ako by ste vylepšili prístup LEADER? Ohodnoťte nasledujúce možnosti od 1 do 5 (5 je maximálna hodnota).

1. Návrat k počiatkom iniciatívy LEADER z hľadiska vykonávania siedmich základných zásad (prístup zdola nahor, rozvojová stratégia, spolupráca medzi verejným a súkromným sektorom, viacsektorová spolupráca, inovácie, spolupráca a vytváranie sietí).

2. Zohľadnenie MAS ako akcelerátorov a kapitalizátorov zdrojov vo vidieckych oblastiach, a to nielen z fondov EAFRD.

3. Vyhýbanie sa vysokej úrovni politizácie pri uplatňovaní programu LEADER.

4. Zjednodušenie byrokratických postupov a poskytnutie väčších kapacít MAS na sociálnu a hospodársku revitalizáciu.