Millist tulevikku Sa maapiirkondadele soovid?

Osale tuleviku maapiirkondade arengus

Maailm, milles elame, läbib praegu põhjalikke muutusi. Nii vaatame ka maapiirkondi läbi teistsuguste prillide ning meie suutlikkus lahendada probleeme, võtta vastutust ja astuda vastu uutele katsumustele on teinud meist olulise inspiratsiooniallika. Kasutagem seda võimalust!

LEADER-i metoodika ning meie osalusel, uuendustel ning avaliku ja erasektori koostööl põhinev lähenemine võivad mängida olulist rolli selles, kuidas tuleme toime uute paradigmadega maapiirkondade sotsiaal-, majandus-, kultuuri- ja keskkonnaküsimustes.

Käesoleva uuringu kaudu püüab REDR muu hulgas peegeldada, võtta seisukohta ja määratleda, kuidas LEADER saaks jätkata maapiirkondade ja sealsete elanike elukvaliteedi parandamist lähitulevikus.

Miks tasub osaleda? Sinu häält võetakse kuulda: REDR tagab, et Sinu arvamused ja ideed edastatakse piirkondlikele, riiklikele ning Euroopa poliitikategijatele, samuti piirkondlikele ja kohalikele ametnikele. Kõik selle makrotasandi uuringu käigus kogutud vastused avaldatakse meie erinevates infokanalites ja partnerite kaudu.

Isikuandmed

Sugu

Vanusevahemik

Töökoht

Kas usud, et 2035. aastal elavad inimesed üldiselt maapiirkondades paremini, halvemini või samamoodi nagu praegu?

Kujuta ette aega 15 aasta pärast. Millised kolm asja võiksid Sinu arvates olla selleks ajaks aset leidnud? Tee kuni KOLM valikut.

Milliseid kohalikke teenuseid alljärgnevaist väärtustad enim? Hinda 5 punkti skaalal, kus 5 on kõrgeim hinne.

1. Tervishoid ja hooldusteenus

2. Haridus

3. Transport

4. Tarbijateenused

5. Ühenduvus

6. Vabaajategevused / kultuur

7. Eakate ja ülalpeetavate hooldusteenused

8. Ligipääs finantsteenustele

9. Teenuste digitaliseerimine

10. Elamumajandus

Mil moel on LEADER Sinu piirkonda panustanud? Tee 5 valikut.

Milline oleks Sinu piirkond ilma LEADER-i toetuseta?

Kas soovid, et Sinu piirkond saaks ka edaspidi osa ressurssidest, mis toetavad majandust, sotsiaalelu ja keskkonna elurikkust LEADER-i ning kohalike tegevusgruppide kaudu?

Kas ilma nende ressurssideta oleks Sinu piirkond kõikidel tasanditel (majandus-, sotsiaal-, poliitiline) samasuguse arengu läbi teinud?

Millist nõu annaksid otsustajatele LEADER-iga jätkamise kohta, et lahendada maapiirkondade hetkeprobleeme?

Kuidas parandaksid LEADER-lähenemist? Hinda 5 punkti skaalal, kus 5 on kõrgeim hinne.

1. Tuleksin tagasi LEADER-i juurte juurde 7 peamise põhimõtte rakendamise kaudu: alt-üles lähenemine, arengustrateegia, era- ja avaliku sektori koostöö, mitmesektorilisus, innovatsioon, koostöö ja võrgustumine.

2. Kaaluksin kohalikke tegevusgruppe maapiirkonna ressursside katalüsaatoritena, mitte ainult EAFRD-fondide kasutajana.

3. Väldiksin LEADER-i meetmete rakendamise suurt politiseeritust.

4. Lihtsustaksin asjaajamist ning suurendaksin kohalike tegevusgruppide suutlikkust elavdada sotsiaal- ja majanduselu.