Какво бъдеще искате в селските райони?

Участвайте във формирането на бъдещето на селските райони

Светът, в който живеем, преживява и претърпява дълбоки трансформации. Очилата, с които гледахме на селските райони, се промениха и ни превърнаха в източник на вдъхновение заради способността ни да решаваме проблеми, да поемаме отговорности и да се изправяме пред нови предизвикателства. Нека се възползваме от тази възможност!

Подходът ЛИДЕР и начинът ни на действие - основан на участие, иновации и публично-частно сътрудничество - могат да играят съществена роля в изправянето пред нова социална, икономическа, културна и екологична парадигма в селските райони.

Чрез това проучване REDR (Испанска мрежа за развитие на селските райони) възнамерява да разгледа, да вземе страна и да определи сред всички как ЛИДЕР може да продължи да подобрява качеството на живот в селските райони и техните жители в близкото бъдеще.

Защо трябва да участвате? Вашият глас ще бъде чут: като REDR ние ще гарантираме, че вашите мнения и идеи ще бъдат предадени на регионални, национални и европейски политически лидери и служители на регионални и местни администрации. Всички отговори, събрани в това макро проучване, ще бъдат изложени на свой ред в различните ни информационни канали и чрез нашите сътрудници.

Лична информация

Пол

възраст

Месторабота

Като цяло, смятате ли, че през 2035 г. хората в селските райони ще живеят по-добре, по-лошо или същото като днес?

Представете си след 15 години... кои три неща искате да видите? Изберете максимум ТРИ

Коя от тези местни услуги оценявате най-много? Оценете следните опции от 1 до 5 (5 е максималната стойност)

1. Здраве и грижи

2. Образование

3. Транспорт

4. Потребителски услуги

5. Свързаност

6. Предложение за свободното време / Култура

7. Услуги за грижи за възрастни хора и зависими лица

8. Достъп до финансови услуги

9. Дигитализация на услугите

10. Достъпно жилище

По какъв начин ЛИДЕР е допринесъл за вашата територия? Изберете 5 опции

Как би била вашата територия без помощ от ЛИДЕР?

Искате ли вашата територия да продължи да получава ресурси за насърчаване на икономическото, социалното и екологичното разнообразие чрез ЛИДЕР и МИГ?

Мислите ли, че без тези ресурси вашата територия би претърпяла подобно развитие на всички нива (икономическо, социално, политическо)?

Какво съветвате водещите лидери да предприемат за осигуряване на непрекъснатост на прилагането на ЛИДЕР и за да се обърне настоящата ситуация в селските райони?

И накрая, как бихте подобрили подхода ЛИДЕР? Оценете следните опции от 1 до 5 (5 е максималната стойност).

1. Завръщане към първоначалния подход ЛИДЕР по отношение на прилагането на 7-те основни принципа (подход отдолу нагоре, стратегия за развитие, публично-частно партньорство, многоотраслово развитие, иновации, сътрудничество и работа в мрежа).

2. МИГ да се разглеждат като катализатори и капитализиращи ресурси в селските райони не само от фондовете на ЕЗФРСР.

3. Избягване на високото ниво на политизация при прилагането на ЛИДЕР.

4. Опростяване на бюрократичните процедури и осигуряване на МИГ с по-голям капацитет за социално и икономическо оживяване.