Jakiej przyszłości chcesz dla obszarów wiejskich?

Weź udział w kreowaniu przyszłości obszarów wiejskich.

Świat, w którym żyjemy, doświadcza i przechodzi głębokie przemiany. Okulary, którymi przyglądaliśmy się obszarom wiejskim, uległy zmianie i stały się źródłem inspiracji dla naszej umiejętności rozwiązywania problemów, przyjmowania obowiązków i stawiania czoła nowym wyzwaniom. Skorzytaj z tej okazji.

Metodologia LEADER’a i nasz sposób działania – opierająca się na wspóuczestnictwie, innowacji i współpracy sektora prywatnego i publicznego – może spełnić kluczową rolę w obliczu nowego paradygmatu społecznego, gospodarczego, kulturalnego i środowiskowego na obszarach wiejskich.

Dzięki tej ankiecie REDR zamierza zastanowić się, przyjać stanowisko, w jaki sposób LEADER może nadal poprawiać jakość życia na obszarach wiejskich i ich mieszkańców w najbliższej przyszłości.

Dlaczego powinieneś (naś) wziąć udział? Twój głos będzie wysłuchany: jako REDR zapewnimy aby Twoja opinia została przesłana do liderów partii politycznych na regionalnym, krajowym i europejskim poziomie oraz przedstawicieli administracji szczebla lokalnego i regionalnego. Wszystkie odpowiedzi zebrane w tej ankiecie makro zostaną upublicznione z kolei w naszych różnych kanałach informacyjnych i przez naszych współpracowników. Udostępnij

Metryczka

Płeć

Wiek

Wskaż gdzie pracujesz

Ogólnie, uważasz, że w 2035 r. ludziom będzie się na wsi żyło lepiej, czy gorzej niż teraz?

Wyobraź sobie przyszłość za 15 lat ... jakie trzy rzeczy chciałbyś (łabyś) aby się wydarzyły? Możesz wybrać nie wiecej niż trzy.

Które z podanych poniżej usług publicznych są dla Ciebie najważniejsze. Oceń w skali od 1 do 5, gdzie 5 oznacza najważniejsza.

1. Służba zdrowia

2. Edukacja

3. Komunikacja

4. Usługi publiczne

5. Dostępność

6. Oferta spędzania wolnego czasu / kulturalna

7. Usługi opiekuńcze dla osób starszych i osób pozostajacych pod opieką innych

8. Dostępność usług finansowych

9. Dostępność do usług publicznych przez Internet

10. Dostępność mieszkań

W jaki sposób podejście LEADER wpłynęło na Twój obszar? Proszę wybrać pięć opcji.

Jaka byłoby sytacja w Twoim otoczeniu bez podejscia LEADER?

Czy chciałbyś (łabyś), aby Twój obszar nadal otrzymywał środki na promowanie różnorodności gospodarczej, społecznej i środowiskowej za pośrednictwem podejścia LEADER i LGD?

Czy uważasz, że bez tych możliwości, Twoja gmina podobnie rozwijałaby się na wszystkich płaszczyznach (gospodarczej, społecznej, politycznej)?

Co doradziłbyś (łabyś) politykom na temat kontynuacji podejścia LEADER w zakresie rozwiązywania i poprawiania obecnej sytuacji na obszarach wiejskich?

I na koniec, co należy poprawić w podejściu LEADER? Oceń poniższe propozycje stosując skalę od 1 do 5 (gdzie 5 oznacza najważniejsze).

1. Powrót do korzeni podejścia LEADER pod względem zastsowania 7 podstawowych zasad (oddolne podejście, strategia rozwoju, współpraca sektora prywatnego i publicznego, wielosktorowość, innowacyjność, współpraca i sieciowanie)

2. Uznanie LGD za katalizatora zasobów na obszarach wiejskich, nie tylko ze środków EFRROW.

3. Unikanie wysokiego stopnia upolitycznienia.

4. Uproszczenie zbiurokratyzowanych procedur i zapewnienie LGD większego wpływu na społeczno-gospodarczą rewitalizację.